Em thật gợi tình trong chiếc quần lưới làm anh nứng liên hoàn, cây thuốc nhét vào bàn làm việc của Phạm Ngọc Sanh, rồi nhận lấy giấy chứng nhận dự họp hiệp đàm đầu tư, hai người ai cũng đều không có nói
bất kỳ thêm câu thừa gì, nhưng xem như là giao dịch đã đạt thành. anh khách sáo quá, chút chuyện này, không có gì phiền toái, anh sinh ra
nhi tử anh còn chưa có đến mừng lễ cho anh đây này, sex không che đến lúc đó chúng ta có cơ hội gặp lại. Vâng đến lúc đó cùng một chỗ gặp lại. anh
cùng Phạm Ngọc Sinh bắt tay cáo từ. Chín giờ sáng ngày thứ hai, hiệp đàm đầu tư hội…