Bé đồng nghiệp ngứa lồn mời tôi đến nhà ngửa lồn đòi tôi đụ, đã thông kết nối với QL 220, tôi suy nghĩ đến mình phải có sự chuẩn bị trước, phim xxx nên muốn thành lập một văn phòng xúc tiến chiêu thương, trước
tiên là đem ưu thế của khu phố đèn đỏ Trấn quảng cáo ra bên ngoài, sau đó tiến thêm một bước là làm công tác chuẩn bị kêu gọi đầu tư chiêu
thương, nhưng bé đồng nghiệp cũng biết, tại bên dưới địa phương cơ sở làm việc rất khó, đừng nhìn khu phố đèn đỏ địa phương nhỏ bé, mà cũng là phe phái
mọc lên san sát như rừng, trên thị trấn tất cả cái phái thuộc về lãnh đạo cấp trên nào, nếu bây giờ tự…